Landgoed Hizzard

Landgoed Hizzard

De overheid heeft de Natuurschoonwet 1928 (NSW) in het leven geroepen om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand te bevorderen. De NSW is een belastingwet en biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen. De NSW is geen subsidieregeling; er worden in het kader van de NSW geen bijdragen in beheer en onderhoud verstrekt.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het landgoed is minstens 5 ha, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal 1 ha groot is. Onder bepaalde voorwaarden kan een onroerende zaak van minder dan 5 ha ook als een NSW- landgoed worden aangemerkt.
  • Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Opengestelde landgoederen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een lijst gepubliceerd met meer dan 1500 landgoederen die opengesteld zijn voor publiek. Op deze lijst staan naam, plaats en provincie van deze landgoederen. De lijst is bedoeld om meer kenbaarheid te geven aan deze landgoederen en om recreanten te attenderen op de mogelijkheid om deze bijzondere landgoederen te bezoeken. De lijst (pdf) is op de website van de Dienst Regelingen van het  ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)  te vinden en wordt twee maal per jaar geactualiseerd.