‘jo moatte sjen kinne, as it in beam west hat’


Houtbewerking

Bekijk hier de korte documentaire van Omrop Fryslân uit 2014 (Hea! Omrop Fryslân)

“Piet en Martha Kaastra wenje op it prachtige ‘Landgoed Hizzard’ by Lollum. Piet hâldt him dêr ûnder oare dwaande mei de bewurking fan lokale houtsoarten. Fan hiele grutte beamstammen makket hy meubels en túnmeubilêr. En dy meie der dan ek wol wat rûch útsjen want it hout moatte je sjen neffens Piet, oars kinne je better meubels fan keunststof keapje.”

Meer informatie  over   houtbewerking op Landgoed Hizzard

 

Douglas en Lariks

Op Landgoed Hizzard verwerkt Piet Kaastra complete bomen tot balken en planken, waarvan authentieke en creatieve meubels en gebruiksvoorwerpen met veel karakter worden gemaakt. ​ Alles is mogelijk, van een kaasplankje tot een monumentale toegangspoort. Hieronder treft u vele voorbeelden aan van eerdere projecten.

Bekijk hieronder foto ’s met voorbeelden van eigen werk 

585x325