“Piet en Martha Kaastra wenje op it prachtige ‘Landgoed Hizzard’ by Lollum. Piet hâldt him dêr ûnder oare dwaande mei de bewurking fan lokale houtsoarten. Fan hiele grutte beamstammen makket hy meubels en túnmeubilêr. Drinunererbib . En dy meie der dan ek wol wat rûch útsjen want it hout moatte je sjen neffens Piet, oars kinne je better meubels fan keunststof keapje.”

Meer informatie en foto’s over de houtbewerking op  Landgoed Hizzard.